Bálint Márton Általános Iskola és Középiskola

A BÁLINT MÁRTON  ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA
INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA
(IMIP)

Törökbálint, 2004


Tartalomjegyzék

1. AZ INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS ALAPJAI 4
1.1. MINŐSÉGÜGYI ELŐZMÉNYEK 4
1.2. HELYZETELEMZÉS 5
1.3. FENNTARTÓI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM (ÖMIP) KIVONATA 6
1.4. A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZER MŰKÖDÉSÉNEK SZERVEZETI HÁTTERE 7
1.5. A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZER SZEMÉLYZETÉNEK KÉPZÉSE 7
2. INTÉZMÉNYI MINŐSÉGPOLITIKA 8
2.1. A SZERVEZET MINŐSÉGPOLITIKAI NYILATKOZATA 8
2.2. MINŐSÉGCÉLOK 9
2.3. FOLYAMATOS FEJLESZTÉS 10
3. INTÉZMÉNYI MINŐSÉGFEJLESZTÉSI RENDSZER 11
3.1. A VEZETÉS FELELŐSSÉGE, ELKÖTELEZETTSÉGE 11
3.1.1. JOGI SZABÁLYOZÓK HOZZÁFÉRHETŐSÉGE, MEGISMERÉSE, BETARTÁSA 11
3.1.2. A HOZZÁFÉRHETŐSÉG BIZTOSÍTÁSA 11
3.1.3. A MINŐSÉGFEJLESZTÉSI SZERVEZET MŰKÖDTETÉSE 11
3.1.4. SZERVEZETI KOMMUNIKÁCIÓ (BELSŐ KAPCSOLATTARTÁS) 12
3.1.5. ELISMERÉS, TÁMOGATÁS 12
3.1.6. FELELŐSSÉGI KÖR, HATÁSKÖR 12
3.2. A TERVEZÉS, SZERVEZÉS 13
3.2.1. CÉLOK MEGFOGALMAZÁSA 13
3.2.2. FELADATOK KIJELÖLÉSE 13
3.2.3. EMBERI ERŐFORRÁSOK BIZTOSÍTÁSA 13
3.2.3.1. A TOVÁBBKÉPZÉSI TÁMOGATÁSOK FELOSZTÁSA 13
3.2.3.2. ÚJ MUNKATÁRSAINK FELVÉTELI ELJÁRÁSA 13

1. Az intézményi minőségirányítás alapjai

1.1. Minőségügyi előzmények

2002 áprilisában kapcsolódott be iskolánk a COMENIUS I. programba. Kiépítettük a partnerközpontú működést, a folyamatainkat azonosítottuk, szabályoztuk, felülvizsgáltuk belső szabályzó rendszerünket, elkészítettük a záró beszámolót.
2004. április 15-én átvettük a COMENIUS 2000 Közoktatási Minőségfejlesztési Program I. Intézményi modelljének sikeres kiépítésére vonatkozó tanúsító oklevelét.
A COMENIUS 2000 program sikeres befejezése után is folyamatos feladat maradt a partnerközpontú működés és a folyamatokkal szabályozott területek működtetése és állandó fejlesztése.

Közvetlen partnereink:

diákok
szülők
pedagógusok
technikai dolgozók
iskolai alapítványok
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
törökbálinti óvodák
Zimándy Ignác Általános Iskola Törökbálint
gyakorlati helyek

Közvetett partnereink:

Törökbálint Nagyközség Polgármesteri Hivatala
SODEXHO Kft. - élelmezés
Szőnyi Erzsébet Zeneiskola
egyházak
Munkácsy Mihály Művelődési Ház
Volf György Könyvtár
helyi egészségügyi intézmények
helyi civil szervezetek
érdi VOLÁN
országos szakmai szervezetek
törökbálinti rendőrség
helyi médiák


1.2. Helyzetelemzés

 Iskolánk pedagógusai szakképzettek, többen több diplomával rendelkeznek, valamint az, hogy az alsó tagozaton egységes, gyermekközpontú szemléletmód jellemzi a tanítókat. Ehhez kapcsolódik az 1-4. évfolyamon tapasztalható sokszínű tantárgyi rendszer. Pedagógiai programunkban fontos alapelvként szerepelnek a pedagógus szaktudásával kapcsolatos követelmények. Ezt a szaktudást azonban alapkövetelményként fogalmazza meg mind az ÉKP pedagógiája, mind Pedagógiai programunk nevelési terve. Az egyénhez igazodó humánus, fejlesztő bánásmód és alapvető elv pedagógiai gyakorlatunkban. A tantárgyi sokszínűség pedagógiai célkitűzéseink fő eleme.
A 6 és 4 osztályos középiskola és szakképzés megléte fontos erősség, mert vonzóvá teszi (teheti) intézményünket a környéken lakók számára. Iskolánk 12 évfolyamra kidolgozott tantervvel rendelkezik, mely jól idomul a 6+6-os vagy a 8+4-es iskolaszerkezethez is.
Fontos pedagógiai célkitűzésként fogalmaztuk meg dokumentumainkban diákjaink versenyeztetését, a szakköri- és közművelődési programkínálatot. Külön fejezetben szóltunk nevelési tervünkben az iskola és a család kapcsolattartásának intézményes formáiról és az együttműködés lehetőségeiről.
Intézményünk környezetkultúrájára nagy hangsúlyt fektetünk. Egységes követelményt dolgoztunk ki a teremdekoráció kialakítására. Az aulában megrendezésre kerülő kiállításoknak is meghatározott rendje van.
Erősségünk Pedagógiai programunk, melynek tartalma vonzóvá teheti intézményünket az iskolaválasztás előtt álló tanulók körében.

A nevelési terv és pedagógiai célkitűzéseink tartalmazzák a tehetséggondozó és felzárkóztató munka összetevőit, a fejlesztés iskolai és iskolán kívüli színtereit. Tanulóink képességeinek széleskörű fejlesztése és tehetségek korai felismerése komoly értékként fogalmazódik meg célkitűzéseink között.
Az épület szűkössége több évre visszanyúló probléma. Ezért már programunk elkészítésekor alternatívákat fogalmaztunk meg a helyzet megoldására. Ez fenntartónk segítsége nélkül nem lehetséges, így ennek a gondnak az enyhítése nem csak Pedagógiai programunk függvénye.
Intézményünk jobb menedzselése is olyan lehetőség, mely megvalósítható. Az utóbbi időben nőtt iskolánk ismertsége.


1.3. Fenntartói minőségirányítási program (ÖMIP) kivonata

- „A közoktatási intézmények, a biztosított szolgáltatások jogszerűen a törvényesség betartásával költségorientáltan, hatékonyan, eredményesen a társadalmi mikrokörnyezet megelégedésére működjenek.

- A közoktatási intézmények a jogszerűség betartásával rugalmasan alkalmazkodjanak a felmerülő változásokhoz, erősödjön az óvoda és iskola nevelő jellege, kultúraközvetítő szerepe.

- Erősödjön a fenntartói dokumentumokon alapuló, azokhoz illeszkedő tervezés, fejlesztés.

- Minőségelvű, partnerközpontú, szakmai profizmuson alapuló működést valósítsanak meg a közoktatási intézmények, melynek alapja a konkrét intézményi minőségirányítási program.

- Közoktatási szolgáltatást nyújtó intézmény garantálja a minőségi, a gyermek/tanulói fejlődést folyamatosan segítő nevelést, oktatást.

- Az intézmények biztosítsák a településen élő minden gyermek, tanuló számára a tankötelezettség teljesítését.

- Hatékony legyen a gyermek és ifjúságvédelem, az együttműködés a közoktatási és a partner vagy kapcsolódó intézmények között mind a hátránykompenzációban, mind a prevenciós munkában.

- Az intézményvezető törekedjenek stabil, innovatív nevelőtestületek kialakítására. A kiemelkedő pedagógiai munkát végzők esetében alkalmazzák a cím és címpótlék adományozását.

- A jóváhagyásra benyújtott óvodai nevelési és iskolai pedagógiai programok világosan tartalmazzák mi a hozzáadott pedagógiai érték, ami az adott intézmény sajátossága.

- A középiskola kimeneti meghatározásához, a valós munkaerő piaci igényekhez való alkalmazkodás, valamint a képzési szint emelése érdekében célszerű az FSZ képzés lehetőségeinek felmérése, szükség szerinti beindítása.

- Erősíteni szükséges a képesség- és készségfejlesztés, valamint a tehetséggondozás formáit.

- A pedagógusok támogatott képzése, továbbképzése kizárólag a jogszabályi kötelezettségek teljesítéséhez, illetve az iskola pedagógiai programjának, tantervének eredményes teljesítéséhez szükséges ismeretek, szakok, modulok oktatásához szükséges végzettségek megszerzésére, valamint a mikro-társadalmi környezetből adódó problémák kezeléséhez szükséges képzésekre fordítható.

- A közoktatási törvényben meghatározott maximális határon túli gyermekek, tanulók után állami fejkvóta nem igényelhető.

- Minden rászoruló gyermeknek nyújtson segítséget az iskola a mentális problémák kezeléséhez, az alapfokú képzés befejezéséhez, a középiskolai képzésbe való bekapcsolódásához.”

1.4. A minőségirányítási rendszer működésének szervezeti háttere

Feladatunk a minőségirányítási rendszer kiépítése és folyamatos működtetése. Ez a törvényi kötelezettség eleve biztosítja a rendszer továbbépítését és működtetését. A COMENIUS I. hozadékaként az intézmény megfelel a partnerközpontú működés követelményeinek. Elsajátítottuk az önértékelés képességeit és módszereit. Az eddig kialakított szabályozások folyamatosan működnek.
A partneri adatbázisunkat folyamatosan frissítjük. Intézkedési tervünknek megfelelően partneri igény- és elégedettségmérést végzünk. Folyamatosan átdolgozzuk mérőeszközeinket, és összehangoljuk az irányított önértékelés rendszerével, mérőeszközeivel. A partnerközpontú működés feladatait évente beépítjük az iskolai munkatervünkbe.

1.5. A minőségirányítási rendszer személyzetének képzése

Az intézmény kialakította a pedagógus alkalmazottak továbbképzési tervét. Figyelembe vettük a pedagógus-továbbképzési rendszer kínálta lehetőségeket és kötelezettségeket. A beiskolázási tervek elkészítésénél törekszünk arra, hogy minél több munkatárs vegyen részt értékelési, mérési, esetleg minőségfejlesztési kurzuson. Igyekszünk a belső képzési lehetőségek minél hatékonyabb kihasználására. Jelenleg intézményünknek három képzett pedagógusa van, akik minőségirányítási alapismeretek kurzust végeztek el. A három munkatársunk: az iskola igazgatója, az igazgatóhelyettese és a tantestület egy tagja.


2. Intézményi minőségpolitika

2.1. A szervezet minőségpolitikai nyilatkozata

Intézményünk 1985-től 1999-ig az értékközvetítő és képességfejlesztő program országos központjaként is működött, miközben ellátta körzeti iskolai funkcióit is. Ez adja minőségpolitikánk alapját és elveit. Az eltelt évek tapasztalatai alapján állíthatjuk, csak a minőségi szemlélet lehet intézményünk fejlesztésének alapja. Nagyra értékelünk minden kezdeményezést ezen a területen.
Az iskola munkatársai, pedagógusok és nem pedagógus kollégák elkötelezettek munkájuk, munkahelyük iránt, valamennyien hozzájárulnak, hogy a közösen megfogalmazott és elfogadott minőségcélokat megvalósítsuk.

Számunkra a minőség az alábbiakat jelenti:

- szakmai felkészültséget,
- felelősségtudatot,
- megbízhatóságot,
- biztonságot,
- kézzel fogható bizonyítékokat,
- tanulóink számára szilárd alapműveltséget, biztos képességeket,
- képességfejlesztő tanulásszervezést,
- fontos számunkra, hogy munkatársaink biztonságban és jól érezzék magukat az iskolában,
- a közjó szempontjából megfelelő értékek közvetítése.

Partnereink elvárásainak és igényeinek szeretnénk minél jobban megfelelni. Ehhez:

- piacképes képzést valósítunk meg,
- tanulóinkat úgy készítjük fel, hogy képesek legyenek beilleszkedni a társadalomba és a munka világába,
- növeljük a felsőfokú oktatási intézményekbe bejutó tanulók arányát.

Céljaink elérése érdekében folyamatosan fejlesztjük az oktatás szellemi és tárgyi feltételeit.
Az intézmény vezetői és minden munkatárs elkötelezett abban, hogy a COMENIUS I. modellt a kiépítést követően működtetjük, amelynek keretében
- rendszeresen vizsgáljuk partnereink igényeit, elégedettségét,
- a kapott információk alapján minőségcélokat tűzünk ki, intézkedési tervet készítünk,
- jobbító intézkedéseket hozunk és ezeket megvalósítjuk.

Arra törekszünk, hogy

- a munkatársak minőségi munkavégzését megfelelő munkakörnyezettel és a szükséges erőforrásokkal segítsük,
- a munkatársak fejlődése érdekében szakmai továbbképzéseket szervezzünk.

2.2. Minőségcélok

Iskolánk több funkciót ellátó intézmény. A 13 évfolyamos képzés magába foglalja a 8 évfolyamos általános iskolát, a 6 és 4 osztályos gimnáziumot és a vendéglátóipari és informatikai szakképzést, valamint a 13. évfolyamon működő középfokú szakképzést.
A több funkcióból adódóan és az évek óta megfigyelhető tanulólétszám növekedése miatt a jelenlegi épület kicsi. Szűk terek jellemzik. Ez vonatkozik a tantermekre, a közlekedő folyosókra és a tornateremre is. Fontos lenne a technikai felszereltség javítása, szaktantermek kialakítása.

 Fontos cél az intézmény programkínálatának kiszélesítése a középiskola színvonalának növelése.
- A szabadidős programkínálat bővítése érdekében filmklub, művészeti csoportok, olvasókörök életre hívása. Iskolaújság létrehozása és iskolarádió működtetése diákok bevonásával, vezetésével.

 Meg kell teremteni az erősebb érdekképviseletet. Saját fejlődési lehetőségeiket a tanulásban látják, melyek hozzásegítik őket oktatási segédanyagok készítéséhez. (pl. feladatgyűjtemény, különböző taneszközök)

 Pedagógusaink szakmai fejlődését a következő területeken határozzuk meg:
- pedagógiai-pszichológiai kultúra,
- bánásmód-pedagógia,
Ezek pótlását továbbképzések, szakmai véleménycserék bevezetésével képzeljük el.

Célunk a kapcsolati tőke fejlesztése, az együttműködési lehetőségek bővítése intézményen belül és kívül:

 A tagozatok között szorosabb együttműködés kiépítése, egymás szakmai munkájának megismerése.
 Több közös iskolai szintű program szervezése az alkalmazottak között (pl. kirándulás).
 Együttműködés kiépítése a település többi oktatási intézményével (óvodák, iskola).
 Kapcsolat kiépítése a testvérvárosok oktatási intézményeivel. (Süssen, Bük, Székelyudvarhely)
 Szülők fórumának létrehozása, a szakmai párbeszéd elindítása szülő és pedagógus között.
 Fontos célunk a szabadidős programok bővítése iskolán belül és kívül.
Kulturális rendezvények szervezése az alábbi területeken:
- író-olvasó találkozók,
- pszichológiai előadások meghívott előadók vezetésével,
- bemutatkozó műsorok, kiállítások rendezése.

Célunk a tanulók munkafegyelmének javítása, arra törekszünk, hogy csökkenjen a késések, hiányzások száma valamint a tantárgyi bukások a felső és a középiskolai tagozaton.

Fontos cél tehát a felzárkóztatás, a tehetséggondozás, a tanulók versenyképessé tétele; a diákélet felpezsdítése, diákfórumok szervezése, érdekképviselet megteremtésének lehetősége intézményünkben.

2.3. Folyamatos fejlesztés

Szolgáltatásaink, meglévő folyamataink fejlesztési feladatai az alábbi szakaszokat jelentik:

- a fejlesztés az érintett munkacsoport-vezetők irányításával a munkatársak feladata,
- a fejlesztés első, munkatársak által készített változatát a munkacsoport-vezető véleményezi,
- a munkacsoport-vezető javaslatainak figyelembevételével újabb változat készül,
- a munkacsoport-vezető által jóváhagyott tervezetet az igazgatóhelyettes értékeli és elemzi és az igazgató hagyja jóvá.

Fejlesztési javaslattal az intézmény bármely munkatársa, illetve a feladatra vállalkozó team jelentkezhet. Az elindított folyamatban a résztvevő munkatársakat megfelelő hatáskörrel kell felruházni annak érdekében, hogy hozzájussanak a megfelelő erőforrásokhoz.
A fejlesztés bemenő adatai a partneri elvárások és az egyéb érdekelt
felek igényei, amelyeket dokumentált formában rögzíteni kell a javaslattevőnek, illetve a fejlesztést megvalósítóknak.

3. Intézményi minőségfejlesztési rendszer

3.1. A vezetés felelőssége, elkötelezettsége

Cél: Az intézmény vezetése biztosítsa a minőség iránti elkötelezettségét, a működés rendjét, a folyamatos fejlesztéshez és a szervezeti kultúra fejlesztésekhez szükséges erőforrásokat a partneri elvárásoknak megfelelően, a külső és belső jogrendszer és szabályozók előírásainak betartásával, a minőségpolitikai nyilatkozat, a pedagógiai program 5 évenkénti felülvizsgálatával, éves munkatervek készítésével, a 3 évenkénti irányított önértékelés lebonyolításával.

Tartalmi leírás

3.1.1. Jogi szabályozók hozzáférhetősége, megismerése, betartása

Az intézmény vezetése folyamatosan gondoskodik arról, hogy az intézmény teljes működését szabályozó jogi dokumentumok, különböző szintű rendeletek, a fenntartó önkormányzat, valamint az intézmény belső szabályozói hozzáférhetők legyenek, azokat az intézmény alkalmazottai megismerjék és betartsák.

3.1.2. A hozzáférhetőség biztosítása

Az intézményi működést szabályozó külső jogrendszer elemei, a törvények és a különböző szintű rendeletek megtekinthetők a CD jogtárban. A jogtár tartalmát folyamatosan frissítjük és aktualizáljuk. Az Oktatási Közlöny valamint a Magyar Közlöny nyomtatott formában biztosítja az információk hozzáférhetőségét. Ezek egy-egy példánya az igazgatói, illetve az iskola könyvtárában találhatók meg. Nagyon sok jogi információt biztosítanak a folyamatosan bővülő Korszerű iskolavezetés kötetei.

3.1.3. A minőségfejlesztési szervezet működtetése

Az igazgató kinevezi a minőségfejlesztési rendszer irányításáért felelős személyt, aki egyéb feladataitól függetlenül elegendő hatáskörrel rendelkezik a rendszer működtetéséhez, valamint megbízza a támogató szervezet tagjait. Az érintettek bevonásával elkészítik a szervezet működését szabályozó dokumentumokat:
- a partneri igény- és elégedettségmérés eljárásrendjét,
- az irányított önértékelés eljárásrendjét.

3.1.4. Szervezeti kommunikáció (belső kapcsolattartás)

Az iskola vezetősége hetente egy alkalommal az igazgató irányításával vezetőségi ülést tart. A vezetőségi ülések nyilvánosak, a tantestület bármely tagja részt vehet azokon. A vezetőségi ülések biztosítják az információcserét minden munkacsoportot érintő kérdésekben. Az ülésekről jegyzőkönyv készül, melyet vezető kézhez kap, a tantestület többi tagja pedig a tanáriban elhelyezett hirdetőtáblán értesülhet az abban foglaltakról. A munkatársak közötti, illetve a munkatársak és a felső vezetés közötti kapcsolattartás napi formája a szóbeli közlés. A munkaköri leírásban szabályozott módon a munkatársak joga és kötelessége a nem megfelelőség azonnali jelzése és helyesbítése. A kapcsolódó információk szóban azonnal a közvetlen vezetőkhöz jutnak, akik a felmerült javaslatokat megoldják vagy intézkedés végett továbbítják a megfelelő vezető felé.

3.1.5. Elismerés, támogatás

Az intézmény kialakította és működteti a pedagógus és nem pedagógus alkalmazottak ösztönzésére szolgáló rendszerét, anyagi és erkölcsi elismerésük intézményi alapelveit és rendjének szabályozását. Az ünnepségek szervezését elvállaló pedagógusok díjazásban részesülnek. A jutalmat a tantestület tagjai évente kétszer kapnak. Kidolgoztuk a munkatársak jutalmazásának szempontsorát. A munkacsoport-vezetők ennek alapján tesznek javaslatot a jutalmak elosztásának mértékéről.

3.1.6. Felelősségi kör, hatáskör

A vezetőség és a munkatársak felelősségi körét és hatáskörét az intézmény SZMSZ-e és a munkaköri leírások rögzítik.

A munkaköri leírások minden dolgozó számára tartalmazzák:

- a munkakör megnevezését,
- a munkakör ellátásának célját,
- a munkakör betöltéséhez szükséges szakmai képesítést és ismereteket,
- a közvetlen felettes megnevezését,
- a munkakör szakmai feladatait,
- az ellenőrzési feladatokat,
- az információhoz jutás jogait és lehetőségeit,
- a dokumentációs kötelezettségeket.

Minden munkatárs felelős az általa végzett munka minőségéért.

3.2. A tervezés, szervezés

3.2.1. Célok megfogalmazása

Az iskola minőségcéljait a minőségi vezető és a vezető munkatársak az intézményvezető egyetértésével határozza meg. A minőségcélokat a minőségpolitika és az ÖMIP mérhető, konkrét követelményei, elvárásai alapján tervezi. A minőségi vezető gondoskodik arról, hogy a minőségcélokat az egyes egységeknél a munkatársak megismerjék.

3.2.2. Feladatok kijelölése

Az intézmény meghatározza és lefekteti azokat a feladatokat, folyamatokat, amelyek szükségesek a partnerek által igényelt szolgáltatások tökéletes végrehajtásához. A feladatok hatékony megoldása érdekében az igazgató megfelelő hatáskörrel és döntési joggal ruházza fel az egyes egységek vezetőit. (munkacsoport-vezetők, igazgatóhelyettesek, minőségi vezető)

3.2.3. Emberi erőforrások biztosítása

Az iskola csak olyan szolgáltatások megvalósítására vállalkozik, melyekhez rendelkezik a szükséges személyi feltételekkel. Az egyes munkakörök, beosztások ellátásához szükséges végzettségek, képzettségek a jogszabályokban, a munkaköri leírásokban vannak szabályozva. A személyi feltételek megteremtése az igazgató felelőssége.

3.2.3.1. A továbbképzési támogatások felosztása

A minőségi munka fenntartása és folyamatos tökéletesítése érdekében az intézmény megszervezi a munkatársak továbbképzését és minőségügyi oktatását. A továbbképzési tervet a döntés-előkészítő bizottság készíti el, a nevelőtestület véleményezi és hagyja jóvá, az igazgató biztosítja a szükséges erőforrásokat. A továbbképzés támogatásának odaítéléséről „Továbbképzési támogatás elosztásának helyi szabályzata” alapján döntünk.

3.2.3.2. Új munkatársaink felvételi eljárása

Új munkatárs felvételekor előírjuk a szükséges szakmai képzettség és gyakorlat meglétét. Az új munkatársak belépésekor meg kell kezdeni belső továbbképzésüket, amely az iskola szervezetébe való beilleszkedés nélkülözhetetlen feltétele. Az intézmény vezetője bízza meg a mentort, aki új munkatársaink továbbképzését szervezi és vezeti. A mentor olyan szakember, aki iskolánkban már több éve dolgozik, pedagógiailag, szakmailag jól felkészült pedagógus. Az ő feladata, hogy óralátogatást szervezzen az új kolléga számára, többször hospitáljon nála, óráit elemezze és bevezesse az intézmény szervezeti működésének folyamataiba. A mentorálás az új kolléga bemutatkozó tanításával zárul, amelyet elemez és értékel a mentor, valamint a tagozatvezető igazgatóhelyettes.

Törökbálint, 2004. május 30.
 _________________
                  igazgató


.

h k s c p s v
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 
 


Green box


Duna Szimfonikus zenekar

2015. márc. 15.

Diákolimpia BMÁKI

Farsang átvezető tagozat 2015.  

Együtt szaval a Nemzet 2015.