NEVELÉSI PROGRAMUNKBAN AZ “ÉRTÉK” KULCSFOGALOM


A pedagógiai alapviszony értelmezésében is erre a fogalomra építünk. A pedagógiai alapviszony három pillére:
– az érték-objektiváció,
– az értéket tanuló személy,
– az érték tanulóját segítő személy.

Az intézmény által preferált alapértékek:
1. A rend és tisztaság.
2. Az udvarias, illemtudó viselkedés.
3. A munkafegyelem és a tanulási fegyelem.
4. A magyarságtudat és a magyarság kultúrája, mint nemzeti örökség.
5. A teljesítmény, az erőfeszítés, az emberi nagyság tisztelete.
6. A műveltségre, önművelésre, informáltságra való törekvés.
7. Morál.
8. A testi, lelki egészség, a derű és a vidámság.
9. A demokratizmus, az emberi jogok és a gyermeki jogok érvényesülése.
10. Reális önismeret.

A pedagógiai alapviszony szimmetrikus emberi kapcsolat meglétét tételezi, melyben a tanuló fél mellett a másik fél a segítő szerepében van. A segítő fél értékelést végez, melynek funkciói:
– a személy tudásának bővítése;
– az egyén valamiben való tökéletesítése;
– alternatívák felkínálása az értékválasztásaihoz;
– prevenció;
– rehabilitáció;

A személyiségfejlődés szempontjából kiemelten fontos, hogy alábbi értékeket tanulóink elsajátítsák, ezek képviselete váljon bennük meggyőződéssé és határozza meg viselkedésüket, magatartásukat.
1. Az élet tisztelete, védelme.
2. A természeti környezet megóvása.
3. Az ember testi és lelki egészsége, és annak megőrzése.
4. Az egészséges és kulturált életmód iránti igény.
5. A testmozgás iránti igény.
6. Az egészségvédelem (az egészségre káros szokások ismerete, elutasítása; a balesetek megelőzése).
7. Az önismeret, a saját személyiség kibontakoztatásának igénye (önbecsülés, önbizalom).
8. Felelősségvállalás saját sorsának alakításáért (önállóság, kitartás, szorgalom, kreativitás).
9. Fogékonyság az emberi kapcsolatokra, a barátságra.
10. Hűség, önzetlenség, megértés, tapintat, őszinteség, egymás elfogadása, udvariasság, figyelmesség.
11. A család tisztelete, a szülők, nagyszülők megbecsülése, szeretete.
12. Kulturált magatartás és kommunikáció a közösségben. Udvariasság, figyelmesség, mások szokásainak és tulajdonának tiszteletben tartása.
13. Fegyelem és önfegyelem.
14. Közösségi érzés, áldozatvállalás.
15. Törekvés az előítélet-mentességre, a konfliktusok kezelésére, készség a megegyezésre.
16. Igény a folyamatos önművelésre, valamint az önálló tanulás képességeinek kialakítására.
17. A nemzeti kultúra ápolása: a nemzeti múlt megismerése, megértése, emlékeinek, hagyományainak, jelképeinek tisztelete, ápolása, megbecsülése.
18. A kisebbségben élő magyarságért érzett felelősség – és közösségvállalás.
19. A hazánkban élő kisebbségek és más népek, nemzetek jogainak tisztelete, kultúrájuk, hagyományaik tiszteletben tartása.
20. Az egyetemes emberi jogok tiszteletben tartása.
21. Igény a közéletiségre, a közösségi tevékenységekre.
22. Törekvés a demokrácia érvényesítésére.

Nevelési céljaink megvalósítását segítik az iskola pedagógusai által alkalmazott személyiségfejlesztésre irányuló eljárások, nevelési módszerek.

(Pedagóiai Program)