AZ ISKOLÁBAN ZAJLÓ VIZSGÁK RENDJE


1. Iskolánkban az alábbi tanulmányok alatti vizsgákat szervezzük:
– osztályozó vizsga,
– pótló vizsga,
– javítóvizsga,
– évfolyamvizsga
– próbavizsga

2. Osztályozó vizsgát kell tennie a tanulónak a félévi és a tanév végi osztályzat megállapításához, ha
– a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól fel volt mentve,
– engedély alapján egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy tanévben vagy az előírtnál rövidebb idő alatt tehet eleget,
– amennyiben pótlólag sem szerzett érdemjegyet minden olyan témakörből, melyből a tanulócsoport tagjai írásban vagy szóban beszámoltak
– ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen a kétszázötven tanítási órát meghaladja, és a nevelőtestület döntése alapján osztályozó vizsgát tehet,

3. Pótló vizsgát tehet a tanuló, ha valamely vizsgáról neki fel nem róható okból elkésik, távol marad, vagy a megkezdett vizsgáról engedéllyel eltávozik, mielőtt a válaszadást befejezné.

4. Javítóvizsgát tehet a tanuló, ha a tanév végén – legfeljebb három tantárgyból – elégtelen osztályzatot kapott.

5. Évfolyam vizsgát tesz minden tanuló az adott évfolyamon, előre meghatározott tantárgyakból az érvényes Pedagógiai program szerint.
Az évfolyamvizsga a magántanulók, a vendégtanulók és a követelményeket felmentés alapján osztályozóvizsgával teljesítő tanulók kivételével, az évfolyamon tanuló minden diák számára kötelező.

6. Az iskola tanulmányaik során próbavizsgákat szervez tanulói számára. Ezek a vizsgák lehetőséget nyújtanak a diákoknak, hogy egy az iskolai mérő rendszeren kívüli mérőeszközön próbálhassák ki tudásukat. Ezek a vizsgák hasznos információval látják el továbbá az iskola pedagógusait és vezetőségét az iskolai munka hatékonyságát illetően. A próbavizsgákat az érvényes Pedagógiai program szerint szervezi az intézmény.

7. A tanulmányok alatti vizsgákat a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet előírásaiban szereplő szabályok szerint kell megszervezni.
Az osztályozó és javítóvizsgák követelményeit az iskola helyi tantervében (a választott kerettantervben) szereplő követelmények alapján a nevelők munkaközösségei, illetve a szaktanárok állapítják meg a helyi tanterv életbelépésének megfelelően évente felmenő rendszerben:
A követelmények elfogadásáról az előbbi ütemezésnek megfelelően a nevelőtestület dönt.

8. A vizsgák időpontját, helyét és követelményeit az érintett tanulók szüleivel
– osztályozó vizsga esetén a vizsgák időpontja előtt legalább két hónappal,
– javítóvizsga esetén, a tanév végén (bizonyítványosztáskor) közölni kell.

9. Az osztályozó és javítóvizsgák követelményeit az iskola helyi tantervében (a kerettantervben) szereplő követelmények alapján a nevelők szakmai munkaközösségei, illetve – amelyik tantárgynál nincs munkaközösség – a szaktanárok állapítják meg.

(Pedagógiai Program)