Szóbeli felvételi vizsga követelményei és beosztása

Intézményünkben a szóbeli felvételi meghallgatásokat 2018. március 8-án és 9-én tartjuk. A szóbelire behívott tanulókat iskolájukon keresztül értesítjük, illetve a szóbeli beosztást az alábbiakban tettük közzé!


Szóbeli vizsgára behívott tanulók


Az alábbi hivatkozásokra kattintva megtekinthetik a szóbeli nyelvi felvételi beosztást. A szóbeli beosztás nem ábécé sorrendben történt, hanem iskolák szerint, hogy a tanulók hiányzása az intézmények számára követhetőbb legyen. A szóbelire behívott tanulókat iskolájukon keresztül írásban is értesítjük. A szóbelire be nem hívott tanulóknak külön értesítést nem küldünk.

Szóbeli beosztás iskolák és időpont szerint (angol nyelv – 3 bizottság) 1. bizottság ¦ 2. bizottság ¦ 3. bizottság

Szóbeli beosztás iskolák és időpont szerint (német nyelv)

Szóbeli beosztás ábécé sorrendben (nem időrendben!) (angol nyelv)

Szóbeli beosztás ábécé sorrendben (nem időrendben!) (német nyelv)

2018. február 28.


Nyelvvizsga alapján mentességet kapott vizsgázók


Felvételi szabályzatunk értelmében, azok a tanulók, akik pontszámuk alapján szóbeli vizsgára behívhatók, de nyelvvizsga bizonyítványuk bemutatásával február 23-ig igazolták legalább A2 szintű nyelvtudásukat, a szóbeli vizsgán nem kell, hogy megjelenjenek, a felvételi eljárás során a továbbiakban számukra a maximálisan elérhető 20 pontot számoljuk szóbeli eredményként.

Nyelvvizsga alapján a szóbeli alól felmentett tanulók

2018. február 28.


A szóbeli nyelvi felvételi vizsga


Intézményünkben szóbeli felvételi vizsgát csak idegen nyelvből szervezünk. A szóbeli vizsgára vonatkozó szabályok a következők:

• Teljesen kezdő szintű nyelvi csoportot nem indítunk, szóbeli vizsgára a tanulót alaphelyzetben csak a bizonyítványában szereplő, már tanult idegen nyelvből hívjuk be.
• Amennyiben a tanuló olyan nyelvre jelentkezett, amelyet nem tanult, nem hívjuk be szóbelire.
• Amennyiben a tanuló bizonyítványában nem szerepel az a nyelv, amire jelentkezik, de hitelt érdemlően igazolni tudják, hogy a tanuló iskolán kívül tanulta a nyelvet, a tanuló szóbelire behívható. Kérjük az ilyen igazolást (nyelviskolai tanfolyami igazolás, külföldi tartózkodás, stb.) a menrath.peter@balintsuli.hu címre legkésőbb 2018. február 23-ig szkennelve elküldeni szíveskedjenek.
• Amennyiben a tanuló A2 szintű komplex junior nyelvvizsgával rendelkezik, kérjük, hogy az eredeti dokumentumot 2018. február 23-ig intézményünk titkárságán mutassa be. Az ilyen nyelvvizsgával rendelkező tanuló (ha pontszáma alapján bekerül a szóbelire behívottak körébe) a szóbelin nem kell, hogy megjelenjen, szóbeli vizsgájára automatikusan a maximális 20 pontot kapja.


A vizsga menete


A szóbeli felvételi vizsga 2 főből álló bizottság előtt történik, körülbelül 10-15 percig tart és két részből tevődik össze (nem feltétlenül az alábbi sorrendben):

1. Beszélgetés egy rövid, A2 (alapszint/belépőfok) szintű idegen nyelvű szöveg alapján, megadott témakörökben*

A vizsgázók egy rövid szöveget kapnak elolvasásra, egy-két gondolatébresztő kérdéssel. Rövid felkészülés után a vizsgáztató pedagógus beszélgetést kezdeményez a tanulóval. A beszélgetés során szaktanáraink felmérik a vizsgázó szövegértési képességeit, képet alkotnak szókincséről és kifejezőkészségéről. Egy-egy mondat vagy rövid szövegrész lefordítására vagy értelmezésére is megkérhetik a tanulót, hogy nyelvtani tájékozottságát vizsgálhassák.
A vizsgarészen elérhető maximális pontszám: 20 pont

2. Nyelvi készségmérő feladatsor
Ezzel a rövid feladatsorral a tanulók nyelvtanulási képességeit vizsgáljuk. A feladatsor első sorban számunkra biztosít fontos információkat a nyelvi előkészítő évfolyam tananyagának összeállításához. Ez a vizsgarész nem helyettesíti az elsőt, mindössze kiegészíti azt. A vizsgarész nem a tanulók általános iskolában szerzett tudását méri, így önálló felvételi pont nem adható rá, pontot levonni érte nem szabad, a szóbeli vizsga első feladatának „Nyelvi kezdeményezőkészség, önállóság” értékelési részébe számíthat bele, a vizsgabizottság döntése alapján. Így az esetlegesen alacsonyabb nyelvi tudással, de jó képességekkel érkező tanulók is esélyt kaphatnak a bejutásra.

Az első vizsgarészen elért jó eredmény mindenképpen elengedhetetlen feltétele a sikeres szóbeli vizsgának!


A vizsga értékelése


A vizsgát az alábbi szempontok és részpontszámok szerint értékeljük:

Nyelvhelyesség 5 pont
Szókincs, kifejezésmód 7 pont
Beszédtempó, kiejtés, hanglejtés 5 pont
Nyelvi kezdeményezőkészség, önállóság 3 pont
összesen 20 pont

*A szóbeli vizsga témakörei az első vizsgarészhez


1. Család
2. Napirend
3. Utazás
4. Szabadidő
5. Iskola
6. Sport
7. Egészséges életmód
8. Étkezés
9. Ruházat, öltözködés
10. Ünnepek (családi ünnepek)
11. Lakás

 

2018. február 09.